Условия за ползване

Условия за ползване

1
com_content.article
(0 гласа, оценка 0 от 5)
Условия за ползване0 от 5 от общо 0 гласували.


Цел на КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com е да изгради и предложи на своите посетители максимално пълен каталог на фирмите и физическите лица, даващи къщи за гости в България. Всеки може да публикува своята къща за гости, като публикува информация след одобрение от КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общите условия определят взаимоотношенията между:
ПОСЕТИТЕЛИТЕ (собственици, наематели) и сайтът КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com, наричан също САЙТА.
"ПОСЕТИТЕЛ" е лице намиращо се на сайта КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com, който има възможност да публикува информация в КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com

ПОСЕТИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, с всяко отваряне на страница от КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com
При добавяне на информация в каталога на САЙТА, ПОСЕТИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за публикуване в каталога на САЙТА и маркира "ПРИЕМАМ общите условия за използване на сайта КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com от формуляра.

* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com не носи отговорност за съдържанието на публикуваната информация от ПОСЕТИТЕЛИТЕ на сайта.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com може да прекрати достъпа на ПОСЕТИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОСЕТИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com не носи отговорност за действията на ПОСЕТИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
* КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com има право да събира, съхранява, обработва и използва данни публикувани от ПОСЕТИТЕЛИТЕ, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи и за целите на рекламата.

ПУБЛИКУВАНЕ В КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com

* Ползването на КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com и публикуването в него е доброволно.
* Посетителят е длъжен да извърши заявката за публикация лично. Във всички случаи, спрямо Собственика се счита, че заявката за публикация е извършена лично.
* Със заявяването за публикация (след попълването на формуляра за добавяне в каталога), се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на публикуваните от него данни.
* При непредоставяне на изискваните във формуляра данни, Собственикът отказва публикация.

Недобросъвестно посочване на данни е налице и в следните случаи:

1. посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят;
2. посочване на чужди данни, в това число и представяне под чужда самоличност;
* Собственикът има право да откаже регистрация, когато има данни или може да направи предположение, че посочените данни са неверни.
* Собственикът не носи отговорност и не дължи обезщетение, когато данни са използвани от трета страна, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Публикуваните данни могат да се обработват за (със следните цели):

1. предоставяне за ползване на предлаганите услуги в сайта;
2. приспособяване на предлаганите услуги с оглед интересите на посетителите;
3. покана за участие на посетителите в мероприятия, организирани от Собственика;
4. статистически цели;
5. постигане на други незабранени от закона цели.

* Посетителят е длъжен да попълни зададеният формуляр добросъвестно.
След получаването на завката за публикуване, Собственикът обработва данните. Същият има право да откаже на посетителят заявеното публикуване, в случай, че друг посетител вече е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).
Посетителят носи отговорност за всяко негово действие или бездействие, произтичащо от публикуваната от него информация.

ПОЛЗВАНЕ НА КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com

* Посетителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация или да не обективира под каквато и да е форма и начин изявления, съдържащи:
1. национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
2. обида и/или клевета срещу кое да е лице;
3. заплаха за живота и неприкосновеността на личността;
4. призоваване към извършване на престъпление;
5. призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;
6. рекламно послание с комерсиална цел;
7. класифицирана или друга защитена информация;
8. предложение за сключване на търговски сделки;
9. информация относно личния живот на трети лица;
10. порнография и/или имащо педофилска насоченост;
11. СПАМ
12. каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до тази публикация и/или изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на посетителят до услугите.
Собственикът не носи отговорност към посетителите за публикациите и/или изявленията в сайта на всеки един посетител.
* При заявката за публикация, посетителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал:
1. върху който не притежава авторски права или право за използването им;
2. с порнографско и/или педофилско съдържание;
3. съдържащ сцени на насилие;
4. призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;
5. накърняващ личността на кое да е лице;
6. с рекламно съдържание;
7. противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на посетителя до услугите.
Собственикът не носи отговорност към посетителите за изявленията на всеки един посетител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.

* Посетителят има право да информира Собственика, в случай, че друг посетител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия.

ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com

* Собственикът има право:
1. по всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуги, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;
2. да ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги за всички посетители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;
3. да изтрие, премести или редактира съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Собственика самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Собственика;
4. да прекрати или ограничи достъпа на посетител, който нарушава Общите условия;

При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо посетителите.

* Собственикът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Собственика;
* Собственикът на КЪЩИ-ЗА-ГОСТИ.com не носи отговорност:
1. в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на посетителя;
2. за съдържанието на публикуваната от посетителите информация, в това число за достоверността на личните данни;
3. в случайте, когато публикуваната от посетителите информация, нарушава права на трети лица;
4. за вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;
5. за поведението на посетителите при ползването на сайта.